Obchodní Podmínky IV POINT.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel webových stránek – IV POINT Harbiye, Maçka Cd. No:1 Patro:4 D:8, 34367 Şişl.

1.2. Poskytovatel služby – společnost The HUMP s.r.o., se sídlem Nádražní 962/123,  702 00, Ostrava 2.

Identifikační číslo: 05879817, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 81207/KSOS na Krajském soudu v Ostravě (dále jen Poskytovatel). Poskytovatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen Zákon o zdravotních službách).

1.2. Kontaktní údaje Poskytovatele, adresa pro doručování: IV POINT. U Sokolovny 786/2a , 725 29 Ostrava – Petřkovice, email: info@infuzniterapieostrava.cz, telefon: 736 614 485.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen Objednatel) prostřednictvím internetového obchodu Provozovatele. Internetový obchod je Provozovatelem provozován na internetové adrese: www.infuzniterapieostrava.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen Webové rozhraní obchodu).

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Provozovatele umístěné na adrese www.infuzniterapieostrava.cz (dále jen Webová stránka) a další související právní vztahy.

1.5. Předmětem Smlouvy je kromě jiného závazek Poskytovatele poskytnout Objednatelem objednané služby poskytované Poskytovatelem a nabízené Poskytovatelem na Webové stránce (dále jen Služby). Služby jsou poskytovány příjemci Služby, kterým může být i osoba odlišná od Objednatele (dále jen Příjemce).

1.6. Poskytovatel poskytuje Služby v souladu se Zákonem o zdravotních službách a na základě příslušného oprávnění k poskytování Služeb. Webová stránka obsahuje výčet Poskytovatelem nabízených Služeb a jejich obecný popis a účel.

1.7. Objednatel může objednat poskytnutí obdobné služby u jakéhokoliv jiného poskytovatele obdobných zdravotních služeb, Objednávkou Služby Objednatel potvrzuje, že Objednávku učinil bez jakéhokoliv nátlaku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli před výkonem Služby srozumitelné informace o způsobu výkonu Služby, postupu a případných možných následcích. Musí mu být umožněno kladení doplňujících dotazů k poskytované Službě. Pokud informace neobdrží, je oprávněn výkon Služby odmítnout.

1.8. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.9. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.11. Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.12. Objednatel bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Poskytovateli se za účinné považují Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služby (dále jen Uživatelský účet). Při registraci na Webové stránce Objednatel uvádí: uživatelské jméno (jméno a příjmení), datum narození, e-mail, heslo, a případně souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení Poskytovatele. Úspěšná registrace je potvrzena Poskytovatelem potvrzující e-mailovou zprávou. Při objednávání Služby je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména užívání léků. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Objednatel nese odpovědnost za uvedení jakéhokoliv nesprávného údaje. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání Služby jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.2. Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby Objednatel prováděl objednávání Služby též bez registrace, a to přímo z Webového rozhraní obchodu. Při objednávce Objednatel uvádí: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, tel. kontakt, fakturační údaje. Údaje Objednatele nezůstávají uloženy v databázi Poskytovatele s výjimkou fakturačních údajů (jméno, příjmení, bydliště), které budou spravovány výlučně za účelem účetní evidence Poskytovatele. Pokud Objednatel udělí výslovný souhlas s užitím jeho osobního údaje, adresy elektronické pošty, k zasílání obchodních sdělení Poskytovatele, bude v databázi Poskytovatele uložen i tento údaj k jeho užití za Objednatelem odsouhlaseným účelem.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Objednatele. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a nese odpovědnost za porušení povinnosti své mlčenlivosti anebo jakékoliv zpřístupnění svého uživatelského jména a hesla třetí osobě.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě.

2.5. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší jakoukoliv povinnost ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy), zejména opakovaně porušil povinnost dostavit se ve sjednaný čas na sjednané místo k poskytnutí objednané Služby anebo zaplatit sjednanou cenu Služby.

2.6. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službách, laboratorních metodách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud se nejedná o vyšetření pro samoplátce, která jsou osvobozena od sazby DPH (viz odst. 4.3.), nebo není uvedeno výslovně jinak, a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek anebo se slevou v závislosti na konkrétních podmínkách Objednatele a akce Poskytovatele.

3.3. Pro objednání Služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen Objednávka) obsahuje zejména informace o:

 • objednávané Službě
 • způsobu úhrady ceny Služby,
 • informace o případných dalších nákladech,
 • po potvrzení je Objednávka uložena v systému k dalšímu zpracování a Objednateli je odeslán email s informací o potvrzení Objednávky,

 

3.4. Před zasláním Objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou ve Webovém rozhraní obchodu či v Objednávce (dále jen Elektronická adresa Objednatele).

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství, výše ceny) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením potvrzení Objednávky (akceptací), tím je uzavřena Smlouva.

3.7. Poskytovatel je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Objednatele, který při plnění předchozích Smluv opakovaně podstatně porušil Smlouvu. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména to, pokud opakovaně nenastoupil ve sjednaném čase a místě k poskytnutí služby anebo nezaplatil cenu.

3.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel ze svého.

 1. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena Služeb je uvedena na Webové stránce Provozovatele.

4.2. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména ustanovením § 58 a Přílohy č. 2 k zákonu.

4.3. Služby vyšetření jsou poskytovány pouze za účelem prevence zdraví. S ohledem na to jsou služby vyšetření pro Příjemce samoplátce osvobozeny od sazby DPH ve smyslu ust. § 51 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.4. Cenu Služby může Objednatel uhradit Poskytovateli:

 • bezhotovostně platební kartou
 • bankovním převodem
 • v hotovosti

 

4.5. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad na vyžádání. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny a čerpání objednané Služby a zašle jej na vyžádání v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

 1. MÍSTO A TERMÍN PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Poskytovatel poskytuje služby na adresách provozoven uvedených na této Webové stránce.

5.2. Konkrétní termín a místo poskytnutí Služby si volí Příjemce Služby a musí si jej předem sjednat online na webové adrese www.infuzniterapieostrava.cz. Pokud Objednatel objedná termín pro poskytnutí Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy (tj. 14 dnů od uzavření Smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a současně za splnění podmínky, že Služba je poskytnuta v termínu, Objednatel zakoupením Služby výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn v tomto případě od Smlouvy odstoupit. Pokud se Objednatel v daný termín nedostaví na místo, popřípadě nezruší objednání 24h před poskytnutím služby, tak mu služba propadá a není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, pokud byla Služba k jeho výslovné žádosti poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud byla Služba Příjemci poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od Smlouvy odstoupit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Poskytovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6.3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu Služby.

6.4. Poskytovatel je povinen v případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem vrátit Objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal.

6.5. Pro vrácení plateb je Poskytovatel povinen použít stejný platební prostředek, který Objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619, § 2642 až §2646 Občanského zákoníku).

7.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že jím poskytovaná Služba nemá vadu, zejména za to, že Služba:

 • má vlastnosti deklarované Provozovatelem,
 • je provozována Poskytovatelem na náležité odborné úrovni,
 • její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů, zejména ustanovení § 28 a násl. Zákona o zdravotních službách a také § 2636 až § 2651 Občanského zákoníku.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese pro doručování: U Sokolovny 786/2A , 725 29 Ostrava – Petřkovice

7.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele písemnou reklamaci.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Poskytovatel je také ve vztahu k Objednateli vázán veškerými povinnostmi plynoucími ze Zákona o zdravotních službách.

8.2. Výsledky poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn k výslovné žádosti Příjemce sdělené Poskytovateli při vyplňování žádanky k vyšetření poskytnout:

 • osobním vyzvednutím v místě odběru,
 • prostřednictvím elektronické zprávy elektronicky šifrované doručené na uvedenou adresu elektronické pošty, kterou osoba uvedené při uplatnění Služby u Poskytovatele na žádance,
 • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

 

8.3. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízené Služby) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.4. Objednatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků anebo klientů Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel ani Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. V případě nespokojenosti Objednatele s poskytnutou Službou anebo chováním pracovníka Poskytovatele je Objednatel oprávněn podat stížnost, a to elektronicky na adresu elektronické pošty Poskytovatele: info@infuzniterapieostrava.cz nebo na adresu pro doručování: U Sokolovny 786/2A, 725 29 Ostrava – Petřkovice. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Poskytovatel je dále povinen navrhnout Objednateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, umožnit Objednateli nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Objednatelem.

8.7. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě příslušného oprávnění. Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu daného kraje, ve kterém jsou Služby poskytnuty, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Dozorový úřad). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. V případě sporu Objednatele o právo plynoucí ze Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, který se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může Objednatel obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s Poskytovatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stížnost může Objednatel uplatnit i u orgánů kontroly podle odst. 8.7. Obchodních podmínek.

8.9. Službu lze uplatnit u Poskytovatele nejpozději do 6-tého měsíce ode dne uzavření Smlouvy.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů. Prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné pod tímto odkazem zde

 1. DORUČENÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Službou anebo Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo předaných Osobních údajích.

10.2. Jakákoliv písemnost je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem,
 • v případě zásilky odesílané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považuje zásilka za doručenou dnem převzetí adresátem, případně pátým dnem po jejím uložení u provozovatele poštovních služeb, odmítl-li adresát zásilku převzít nebo ji v úložní době nevyzvedl.
 • v případě doručování osobně též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, když zásilka zůstane ve sféře vlivu této osoby.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele a pacienta vyplývající platných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, dále v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dále v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.1.2022.

Menu